Skärpta straff för brott mot djur

Skärpta straff för brott mot djur

Äntligen har regeringen fattat beslut om skärpta straff för brott mot djur. Sverige har sedan tidigare en relativt stark djurskyddslagstiftning, men påföljderna för djurplågeribrott är inte tillräckliga i förhållande till brottets allvar. Straffskalan för djurplågeri sträcker sig idag från böter till fängelse i högst två år. Men nu införs ett nytt brott i brottsbalken, nämligen grovt djurplågeri. Ändringarna införs även i djurskyddslagen. Lagändringen som riksdagen röstade för innebär nu att straffskalan för grovt djurplågeri ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen om ett djurplågeribrott är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har inneburit allvarligt lidande för djuret eller djuren, om den har omfattat ett större antal djur eller annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Flera av de politiska partierna hade dock velat höja minimistraffet till minst ett år och att brotten ska anses som ännu grövre om gärningspersonen drar ekonomisk vinning av sitt djurplågeri. 

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2022.